8. Caterpillar Rolls

8. Caterpillar Rolls

Rolls with tempura shrimp, smoked salmon, philadelphia cream cheese, avocado, nori, mayo, fresh onion, fried onion, black and white sesame

10,20

Notes
Total: 10.20